Dodavatel

POSTURA Slacklines, Ing. Karel Vrba, se sídlem: Na Sídlišti 291, 783 49 Lutín, Czech Republic

Dodavatel je zapsán v živnostenském rejstříku pod spisovou značkou S-SMOL/213211/2016/OZIVN.

Dodavatel není plátcem DPH.

IČ: 05428041

(dále jen "dodavatel")

Provozovny

Provozní doba a adresa provozovny jsou uvedeny v sekci Kontakty.

Kontaktní údaje

Telefon: +420 724 718 954

Email: info@postura.cz 

Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 12 hodin, nejdéle však do 2 dnů

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:

FIO banka a.s.

2100774977/2010

Adresy servisních míst

Aktuální adresy servisních míst jednotlivých výrobců sdělíme na požádání.

2. Objednávka zboží

 • Seznam zboží na stránkách www.slackline-shop.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky nebo viditelně umístěna na stránkách www.slackline-shop.cz
 • Při objednání si zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Objednávku potvrdíte zaslaným emailem.
 • Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a případné další poplatky jsou uvedeny na stránkách www.slackline-shop.cz
 • Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží, včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude následně vyzván k jejímu odsouhlasení.

Zrušení objednávky

Objednávka může být zrušena ze strany zákazníka i dodavatele až do potvrzení objednávky dodavatelem a to bez udání důvodu. Je-li objednávka zrušena dodavatelem, zpravidla je uveden i důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Zaslání zboží

 • U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.
 • Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky'" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména typ produktu, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je kupní smlouva uzavřena.

Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na kupní smlouvy uzavírané pro případ zásilkového prodeje, nikoliv pro osobní odběr zboží.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České a Slovenské republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám. Aktuální ceny jsou uvedeny na stránkách www.slackline-shop.cz. Poplatek za dobírku zboží je uveden při objednávce.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Kupní cena zboží může být zákazníkem uhrazena několika způsoby. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, poukázáním kupní ceny na účet dodavatele s příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje nebo platbou předem bankovním převodem.

Spolu s objednaným zbožím zásilka vždy obsahuje daňový doklad, návod k použití výrobku a reklamační formulář.

Převzetí zboží

 • Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží. V případě jeho poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.
 • Dojde-li k poškození zboží před jeho převzetím zákazníkem, má zákazník právo na bezplatné uvedení výrobku do stavu odpovídající kupní smlouvě, buď její opravou nebo výměnou zboží. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo od smlouvy odstoupit.
 • Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

Návod k použití

Výrobky standardně obsahují obrázkový návod k použití s piktogramy a podrobný manuál. Návod v českém jazyce je dostupný ke stažení on-line ve formě pdf souboru vždy u každého produktu. Návod k použití si prosím stáhněte a pečlivě prostudujte.

4. Osobní odběr zboží

 • Pokud zákazník objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, dodavatel pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka v provozovně rezervováno.
 • Pro osobní odběr je nejprve nutné se telefonicky domluvit na termínu vyzvednutí a to na tel. 724 718 954.
 • Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 10 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.
 • Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.
 • V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

5. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Námi reklamované zboží je reklamováno dle platných zákonů ČR.

Záruční doba a záruční list

 • Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
 • Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené obvyklým používáním. Takové opotřebení nelze považovat za vadu a není možné je jako takové ani reklamovat.

Opotřebené součástky nejsou předmětem záruky. Jsou to:

 1. roztřepené hrany popruhu
 2. vady vzniklé špatnou manipulací s ráčnou

 

Poznámka: Tyto součástky se v průběhu používání opotřebovávají.

 

Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje Dodavatel.

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace

 • Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.slackline-shop.cz nebo přes distribuční síť. Vyplní formulář, který mu byl zaslán společně se zbožím nebo si ho vyžádat u dodavatele v elektronické podobě. Tento formulář společně s reklamovaným zbožím zákazník zašle na adresu dodavatele, popřípadě může i sám obojí osobně dodat.
 • Je vhodné zboží zasílat v originálním nebo vyhovujícím přepravním obalu. Dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Vyřízení reklamace

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

6. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

 • Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.
 • Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
 • Právo na odstoupení podle předchozí věty se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele nebo na jiném prodejním místě, tedy prostřednictvím "osobního odběru" bez ohledu na skutečnost, zda zboží rezervovali na stránkách www.slackline-olomouc.cz či nikoliv.

Právo dodavatele na odstoupení

 • Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

 • Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.
 • Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@postura.cz nebo písemně v provozovně dodavatele.
 • Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol, datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.
 • Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.
 • Zboží odeslané a doručené zpět na adresu dodavatele musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi.
 • Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má dodavatel právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
 • Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po vrácení zboží.

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

 • Dodavatel shromažďuje osobní údaje zákazníků (a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení ) jen pro vnitřní potřeby dodavatele. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.
 • Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě, až na výjimky spojené s dodáním zboží na adresu udanou zákazníkem.
 • Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@postura.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

8. Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
 • Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.slackline-shop.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.